Analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode

Vodno soglasje je v skladu z Zakonom o vodah treba pridobiti pred vsakim posegom v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda. Potrebno je tudi v primeru, ko gre za poseg na vodovarstvenem območju.

Za določene posege je vlogi za izdajo vodnega soglasje potrebno priložiti t.i. analizo tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode ali krajše analizo tveganja za onesnaženje podtalnice.

Vrste posegov, za katere je treba izdelati analizo tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode, so določene v uredbah o vodovarstvenih območjih.

Če načrtujete poseg na vodovarstvenem območju in predvidevate ali veste, da potrebujete analizo tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode, dovolite, da vam pri tem pomagamo.

  1. V začetni fazi vam pomagamo ugotoviti, kakšne so za vaš poseg zakonske zahteve z vidika varovanja voda in po potrebi pri pristojnem upravnem organu pridobimo tudi projektne pogoje.
  2. V nadaljevanju vam ob upoštevanju ustrezne področne zakonodaje in projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja pripravimo analizo tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode.
  3. Za vas pripravimo vlogo za pridobitev vodnega soglasja in vas na vašo željo in po pooblastilu tudi zastopamo v upravnem postopku na Direkciji RS za vode.  O celotni komunikaciji z upravnim organom vas redno obveščamo.

 

Načrtujete poseg, ki potrebuje vodno soglasje in analizo tveganja za onesnaženje podzemne vode?

Pokličite nas

051 386 118

ali pošljite elektronsko sporočilo.
Z veseljem vam bomo pomagali!