Celovita presoja vplivov na okolje (CPVO)

Celovita presoja vplivov na okolje je postopek, ki se izvaja v fazi prostorskega planiranja; najpogosteje so to državni prostorski načrti – DPN, občinski prostorski načrti – OPN in občinski podrobni prostorski načrti – OPPN. Namen celovite presoje vplivov na okolje je preprečiti ali vsaj bistveno zmanjšati aktivnosti, ki lahko imajo pomembne škodljive vplive oziroma posledice na okolje in varovana območja.

O tem, ali je za določen plan treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, odloči Ministrstvo za okolje in prostor, ki tudi vodi postopek CPVO. Za ugotavljanje vplivov na okolje v postopku CPVO pa je potrebno izdelati okoljsko poročilo – OP.

Okoljsko poročilo je obsežen dokument, v katerem se opredelijo, opišejo in ovrednotijo pomembni vplivi izvedbe plana na okolje, ohranjanje narave, varstvo človekovega zdravja in kulturne dediščine ter možne alternative, ki upoštevajo okoljske cilje in značilnosti območja, na katerega se plan nanaša.

V primeru, da je za plan potrebna tudi t.i. presoja sprejemljivosti vplivov na varovana območja (npr. Natura 2000), je v skladu s tem pravilnikom okoljskemu poročilu potrebno priložiti še eno poročilo, in sicer t.i. Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja narave.

Če predvidevate ali veste, da pripravljate plan, ki bo moral skozi celovito presojo vplivov na okolje in za katerega bo potrebno pripraviti okoljsko poročilo – OP oziroma ste v postopku priprave plana o tem že pridobili odločbo ministrstva, dovolite, da vam pri tem pomagamo.

  1. V začetni fazi priprave prostorskega akta vam pomagamo izdelati realen terminski plan, ki bo vključeval vse faze priprave okoljskega poročila in komuniciranja z javnostjo.
  2. V nadaljevanju vam ob upoštevanju ustrezne okoljske in prostorske zakonodaje na osnutek prostorskega akta pripravimo okoljsko poročilo in po potrebi dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja narave. Pri pripravi poročila sodelujejo različni strokovni sodelavci in akreditirane organizacije za posamezna področja.
  3. V postopku priprave se usklajujemo z izdelovalci prostorskega akta in po potrebi z nosilci urejanja prostora.
  4. Okoljsko poročilo tudi predstavimo na javni obravnavi v okviru javne razgrnitve in po potrebi na sejah delovnih teles in občinskih svetov pripravljavca prostorskega akta.

 

 

Pripravljate prostorski načrt/plan, ki potrebuje celovito presojo vplivov na okolje in okoljsko poročilo?

Pokličite nas

051 386 118

ali pošljite elektronsko sporočilo.
Z veseljem vam bomo pomagali!