Presoja vplivov na okolje

Presoja vplivov na okolje je postopek, ki ga je potrebno izvesti za posege, ki so definirani v Uredbi o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.

Za določene vrste posegov v okolje je presoja vplivov na okolje vedno obvezna, za določene vrste posegov pa se potrebnost presoje ugotavlja v t.i. predhodnem postopku.

Postopek presoje vplivov na okolje se zaključi z okoljevarstvenim soglasjem oziroma z gradbenim dovoljenjem, ki je izdano v t.i. integralnem postopku izdaje gradbenega dovoljenja, če gre za poseg, ki rabi gradbeno dovoljenje.

Za presojo vplivov na okolje je potrebno izdelati poročilo o vplivih na okolje – PVO.

V primeru, da je za poseg potrebna tudi t.i. presoja sprejemljivosti vplivov na varovana območja (npr. Natura 2000), je vlogi za okoljevarstveno soglasje potrebno priložiti še eno poročilo t.i. Dodatek za presojo sprejemljivosti na varovana območja narave.

Če predvidevate ali veste, da načrtujete poseg, ki bo moral skozi presojo vplivov na okolje in za katerega bo potrebno pripraviti poročilo o vplivih na okolje – PVO, dovolite, da vam pri tem pomagamo.

  1. V začetni fazi načrtovanja posega vam pomagamo izdelati realen terminski plan, ki bo vključeval pripravo ustrezne projektne dokumentacije in izdelavo poročila o vplivih na okolje – PVO. Pri tem vas opozorimo in po potrebi vključimo pripravo dokumentacije tudi za druge okoljevarstvene postopke, ki bodo morebiti potrebni za realizacijo vašega projekta (OVD, analiza tveganja za onesnaženje podzemne vode,…).
  2. V nadaljevanju vam ob upoštevanju ustrezne okoljske in gradbene zakonodaje izdelamo PVO in po potrebi Dodatek za presojo sprejemljivosti na varovana območja narave. Pri pripravi poročila sodelujejo različni strokovni sodelavci in akreditirane organizacije za posamezna področja.
  3. Za vas pripravimo vlogo za okoljevarstveno soglasje in vas na vašo željo in po pooblastilu tudi zastopamo v upravnem postopku.  O celotni komunikaciji z upravnim organom vas redno obveščamo.
  4. Na željo in po potrebi sodelujemo tudi v postopku pridobitve uporabnega dovoljenja in smo prisotni na tehničnem pregledu objekta.

 

Načrtujete poseg, ki potrebuje presojo vplivov na okolje in poročilo o vplivih na okolje (PVO)?

Pokličite nas

051 386 118

ali pošljite elektronsko sporočilo.
Z veseljem vam bomo pomagali!