Predhodni postopek

Kljub temu, da je bil z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, predhodni postopek v naš pravni red prenesen že leta 2014, je še zmeraj mnogo primerov, ko investitorji oziroma njihovi pooblaščenci vlagajo zahteve za pridobitev gradbenega dovoljenja brez sklepa o zaključenem predhodnem postopku. Takšne vloge pristojni upravni organ ne more obravnavati oziroma gre za nepopolno vlogo, zato pozove investitorja, da jo dopolni.

Investitor mora pridobiti sklep o predhodnem postopku preden pri pristojnem upravnem organu za gradbene zadeve vloži vlogo za gradbeno dovoljenje.

Pri tem je potrebno opozoriti, da je predhodni postopek vsebinsko in posledično tudi časovno relativno zahteven in ima z zakonom določen rok dva meseca, ki pa se zaradi velikega števila tovrstnih vlog na Agenciji RS za okolje večinoma preseže; t.i. »molka organa« v tem postopku ni.

Ker so roki za dopolnitev vloge za izdajo gradbenega dovoljenja okrog 15 dni, je sklep o predhodnem postopku v tem času praktično nemogoče pridobiti. Investitorji se običajno odločijo za umik zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja, ki jo po pridobitvi sklepa o predhodnem postopku ponovno vložijo, kar je seveda možno le, če je v predhodnem postopku odločeno, da presoja vplivov na okolje ni potrebna.

Zahtevi za predhodni postopek je potrebno priložiti opis posega, lokacije, obstoječega stanja okolja in opis možnih pomembnih vplivov nameravanega posega na okolje s predvidenimi ukrepi za zmanjšanje pomembnih škodljivih vplivov.

Za predhodni postopek vam lahko pripravimo vlogo in strokovno oceno vplivov na okolje.