Okoljske presoje pri graditvi objektov in prostorskem načrtovanju

Seznanite se z zadnjimi spremembami okoljske zakonodaje v povezavi s področjem presoj vplivov na okolje in graditvijo objektov. Podarek bo na spremembah Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje in predvidenih spremembah Gradbenega zakona (GZ-1).